Jaarrekening

Wet Normering Topinkomens

4.8 Wet Normering Topinkomens

Als de bezoldiging in 2021 meer bedraagt dan € 209.000 bruto, of als de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband meer bedraagt dan € 75.000, wordt de overschrijding gemotiveerd.
Dit is in 2021 niet het geval.

Topfunctionaris

Werknemer

Gegevens 2021

bedragen x € 1

I. Merx

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01/2021 - 31/12/2021

01/01/2021 - 31/12/2021

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

152.900

116.311

Beloningen betaalbaar op termijn

22.921

21.556

Subtotaal

175.822

137.867

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

                  209.000

           209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

Bezoldiging

175.822

137.867

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Bezoldiging valt
binnen de norm

Bezoldiging valt
binnen de norm

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2020

Werknemer

bedragen x € 1

I. Merx

D. ten Hoorn Boer

C.G.C.M. Blankwaard-Rombouts

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

15/02/2020 - 31/12/2020

01/01/2020 - 14/02/2020

01/01/2020 - 31/12/2020

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                    132.444

               21.734

                     111.206

Beloningen betaalbaar op termijn

                       18.468

                 2.678

                       19.870

Subtotaal

                    150.912

               24.411

                    131.076

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

                   176.287

               24.713

                   201.000

Bezoldiging

                    150.912

               24.411

                    131.076

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 13:58:55 met de export van 05/10/2022 13:39:55