Paragrafen

Subsidies

3.10 Subsidies

Deze subsidieparagraaf beschrijft de belangrijkste resultaten in 2021 op het gebied van subsidies, zowel subsidieverstrekking door, als subsidieverstrekking aan de gemeente. Gestart wordt met subsidieverstrekking door de gemeente.

Subsidiebeleid subsidieverstrekking

Kadernota subsidies
In 2021 is verder gewerkt aan het realiseren van de ambities uit de Kadernota subsidiebeleid. Zo zijn er binnen vrijwel alle beleidssectoren subsidieregelingen opgesteld en zijn bestaande regelingen geactualiseerd. Daarbij zijn de beleidsdoelen in de subsidieregelingen zo concreet mogelijk geformuleerd en koppelingen gelegd met de achterliggende maatschappelijk doelen. Meer dan voorheen is in subsidieregelingen een bepaling opgenomen die de gemeente verplicht om de regeling periodiek te evalueren. In 2021 is een monitor opgezet die de voortgang van de ambitie om in 2023 alle subsidies binnen subsidieregelingen te verstrekken, periodiek in kaart brengt.
Subsidie- en opdrachtverstrekking zijn (financiële) instrumenten om beleidsdoelstellingen voor de stad te kunnen realiseren. Om te bepalen welke van deze twee instrumenten het best passend is in een bepaalde situatie, is in 2021 is een afwegingskader ‘Subsidie of opdracht’ opgesteld.

Regeling Bibob Den Haag 2021
Naast het doelmatig, doeltreffend en rechtmatig verstrekken van subsidies hecht het college veel waarde aan integriteit. Daarvoor is in 2021 door de raad de Regeling Bibob Den Haag 2021 vastgesteld die de integriteit van de gemeente beter beschermt. Deze regeling geeft de gemeente meer onderzoeksmogelijkheden waarmee zij kan voorkomen dat subsidies aan criminele organisaties en/of activiteiten worden verstrekt. In 2021 is een project gestart die de richtlijnen van de regeling op een zorgvuldige en verantwoorde wijze vertaalt naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Hierin werken het gemeentelijk Bureau Bibob en het Centraal Subsidiebureau nauw samen.

Subsidieproces

Nieuw Haags subsidieregistratiesysteem: Cliëntvolgsysteem (CVS)
Eind augustus 2021 is een nieuw subsidieregistratiesysteem, het CVS, in gebruik genomen voor het verleningsproces. Tegelijk met het implementeren van dit onderdeel is het generieke subsidieverleningsproces onder de loep genomen, vereenvoudigd en zoveel mogelijk geüniformeerd. In de loop van 2022 volgt de implementatie van CVS ten behoeve van het vaststelproces.

Centraal Subsidiebureau
Binnen de gemeente is de expertise van het subsidieproces gebundeld en ondergebracht bij het Centraal Subsidiebureau (CSb). Het CSb heeft een belangrijke ondersteunende, adviserende en controlerende rol zowel ten aanzien van subsidiebeleid als de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Dit bevordert dat het subsidieproces uniform en transparant wordt uitgevoerd. Het CSb publiceert ieder kwartaal het Subsidieregister , een overzicht van alle verstrekte subsidies.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51