Jaarrekening

Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

4.5 Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2021  € 3.199 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 43,1 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.

(bedragen x € 1 mln.)

Baten

Rekening
2020

Begroting 2021 voor wijziging

Begroting 2021 na wijziging

Rekening
2021

1. Algemene dekkingsmiddelen

1.732,9

1.705,9

1.773,6

1.786,5

2. Specifieke uitkeringen

661,4

442,0

646,0

673,5

3. Tarieven, leges en heffingen

151,1

177,0

176,4

174,0

4. Bouwgrondexploitatie

28,4

48,6

69,3

48,2

5. Onttrekkingen aan reserves

567,3

182,1

494,8

413,5

6. Overige inkomsten 

841,6

166,2

164,2

103,3

Totaal

3.982,7

2.721,7

3.324,3

3.199,0

7. Investeringsbijdragen*

72,9

86,7

57,7

43,1

 
De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

(bedragen x € 1 mln.)

Programma's

Rekening 2020 

Begroting  2021 voor wijziging

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021 

01 - Gemeenteraad

0,04

0,04

0,04

0,04

02 - College en Bestuur

0,23

0,00

0,00

0,05

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

70,2

83,6

88,7

91,1

04 - Openbare orde en Veiligheid

16,6

6,2

12,7

11,6

05 - Cultuur en Bibliotheek

4,8

7,1

5,8

6,3

06 - Onderwijs

49,3

49,7

58,8

59,4

07 - Werk en Inkomen

549,7

399,0

508,7

495,8

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 

106,4

63,8

137,0

143,8

09 - Buitenruimte

56,4

57,5

58,3

58,6

10 - Sport

10,2

9,4

13,6

17,2

11 - Economie

3,4

3,4

2,2

3,7

12 - Mobiliteit

8,2

0,9

2,6

2,7

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

113,4

134,4

149,0

88,4

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

12,0

12,0

12,1

14,0

15 - Financiën

677,4

4,4

3,7

2,4

Overzicht Overhead

4,2

2,4

2,7

3,8

Totaal programma's  (excl. dekkingsmiddelen en reserves)

1.682,5

833,7

1.055,9

999,0

Algemene dekkingsmiddelen

12 - Mobiliteit 

67,5

77,5

77,6

68,5

15 - Financiën

1.665,4

1.628,4

1.695,9

1.717,9

Totaal dekkingsmiddelen

1.732,9

1.705,9

1.773,6

1.786,5

Onttrekkingen aan reserves

567,3

182,1

494,8

413,5

Totaal gemeentelijke inkomsten

3.982,7

2.721,7

3.324,3

3.199,0

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

 1.       De algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1 mln.)

Algemene dekkingsmiddelen

Rekening
2020

 Begroting 2021 voor wijziging

 Begroting 2021 na wijziging

 Rekening 2021

Algemene uitkering gemeentefonds incl. uitkering Deelfonds Sociaal Domein

1.450,0

1.425,6

1.485,0

1.513,7

Onroerend zaakbelasting (incl. uitvoering wet WOZ)

106,2

109,6

109,6

109,0

Hondenbelasting

2,0

2,2

2,2

2,5

Toeristenbelasting

5,5

10,6

13,6

9,1

Precariobelasting

16,9

16,3

16,4

17,0

Parkeerbelasting

67,5

77,5

77,6

68,5

Dividend (beleggingen)

24,4

6,0

7,6

7,6

Rente

26,2

33,3

36,9

37,2

Erfpachtinkomsten

31,4

21,9

21,8

16,6

Overige dekkingsmiddelen

2,7

2,9

2,9

5,3

Totaal

1.732,9

1.705,9

1.773,6

1.786,5

Gemeentefonds
In 2021 is € 1.513,7 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 85,0% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren. Zie voor nadere toelichting programma 15 Financiën.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 206,1 mln. in 2021. Dat is 11,6% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting vindt u in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2021 bedroeg dit € 7,6 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen, € 37,2 mln. in 2021. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Erfpacht
Er is in 2021 voor € 16,6 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 5,2 mln. minder dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.

Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 5,3 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

2.      Specifieke uitkeringen

De gemeente Den Haag ontving in 2021 € 673,5 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 27,5 mln. meer dan begroot:

Bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2020

Begroting 2021 voor wijziging

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

01 - Gemeenteraad

37

35

35

37

03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

914

0

2.346

2.861

04 - Openbare orde en Veiligheid

7.950

5.142

11.673

11.009

05 - Cultuur en Bibliotheek

327

240

240

354

06 - Onderwijs, onderwijsachterstanden

36.007

40.000

38.333

40.473

06 - Onderwijs, voortijdig schoolverlaten

3.118

787

4.530

3.392

06 - Onderwijs, volwasseneneducatie

4.671

4.000

4.645

4.749

06 - Onderwijs, overig

0

0

3.520

3.016

07 - Werk en Inkomen, inkomensregelingen

367.468

354.067

386.218

393.038

07 - Werk en Inkomen, TOZO

136.779

0

77.991

70.047

07 - Werk en Inkomen, overig

4.435

705

2.270

2.974

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, Veilig thuis

16.475

17.117

19.628

17.240

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, GR GGD

54.706

0

83.489

95.743

08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid, overig

5.358

19.089

4.557

1.515

09 - Buitenruimte

320

0

0

11.537

10 - Sport

3.866

0

3.760

10.949

11 - Economie

321

366

366

310

12 - Mobiliteit

1.655

0

869

1.289

13 - Stadsontwikkeling en Wonen

16.006

6

1.322

2.062

14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening

150

150

236

15 - Financiën

0

0

0

195

16 - Overhead

800

396

88

512

Totaal

661.363

441.950

646.030

673.538

Het grootste verschil tussen de begrote inkomsten en de jaarrekening zit bij programma 8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid (€ 6,8 mln. meer ontvangen dan begroot), bij programma 9 Buitenruimte (€ 11,5 mln. meer ontvangen dan begroot) en bij programma 10 Sport (€ 7,2 mln. meer ontvangen dan begroot). Voor programma 8 geldt dat er meer kosten zijn gedeclareerd bij VWS in verband met meerkosten Corona GGD (€ 12,2 mln. meer ontvangen dan begroot). Voor de taken in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis Haaglanden is € 2,4 mln. minder ontvangen dan begroot.
Bij programma 9 Buitenruimte is € 1,6 mln. meer ontvangen voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, en € 9,5 mln. meer ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.
Bij programma 10 Sport is € 7,5 mln. compensatie van het Rijk ontvangen voor de huurkwijtschelding amateursportverenigingen en de regeling zwembaden ijsbanen. Deze compensatie was niet begroot.
De verschillen worden verder toegelicht in de desbetreffende programma’s.

3.      Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 5% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. 

(bedragen x € 1 mln.)

Tarieven, leges en heffingen

Rekening
2020

Begroting 2021 voor wijziging

Begroting 2021 na wijziging

Rekening
2021

Afvalstoffenheffing

67,6

              81,8

                83,5

             85,5

Rioolrechten

42,5

              43,1

                43,1

             43,7

Bouwleges

20,8

             24,7

                22,7

              23,1

Burgerzaken

4,4

                5,0

                  5,0

                4,8

Sport/zwembaden

6,4

                8,3

                   8,5

                8,3

Bibliotheek-inkomsten

                  1,3

                1,8

                   1,8

                 1,1

Tarieven gezondheidszorg

                  1,3

                2,5

                   2,6

                1,0

Overige tarieven

                  6,8

                9,7

                   9,2

                6,5

Totaal

              151,1

          177,0

             176,4

          174,0

4.      Bouwgrond exploitatie

In 2021 is voor € 48,2 mln. aan bijdragen in grondexploitaties ontvangen. Dit is € 21,1 lager dan geraamd. Lagere grondopbrengsten werden met name gerealiseerd in de grondexploitaties: Den Haag Nieuw Centraal € 22,8 mln. - de ontwikkelaar werkt nog aan de businesscase. Daardoor zal naar verwachting de opbrengst van de uitgifte van de gronden in 2022 worden gerealiseerd; Assumburgweg € 2,8 mln. - de toegekende subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties was geraamd om 100% ten gunste van de grondexploitatie te komen. De baat wordt verantwoord naar rato van de geleverde prestatie waarvoor de subsidie is ontvangen. In 2021 zijn geen prestaties afgerond waarvoor een subsidiebijdrage kan worden gerealiseerd; Trekvlietzone € 1,8 mln. - als gevolg van knelpunten in het vergunningenproces is de uitgifte van kavel 1 vertraagd. Een hogere baat is gerealiseerd op de grondexploitatie Spuikwartier door een niet geraamde deellevering van de Spuigarage.

5.      Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2021 voor € 413,5 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 494,8 mln.). In 2021 is ook € 359 mln. aan reserves toegevoegd.

6.      Overige inkomsten 

De gemeente realiseerde in 2021 ook nog € 103,3 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

·       huuropbrengsten (€35,7 mln.)
·       baten ambulancedienst (€ 16,8 mln.)
·       terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen (€ 13,5 mln.)
·       opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. Bouwgrondexploitaties) (€ 7,6)
·       opbrengsten Haeghe Groep (€ 6,8 mln.)
·       vrijval voorzieningen (€ 6,6 mln.)
·       inkomsten parkeergarage (€ 2,7 mln.)
·       uitgeleend personeel (€ 2,1 mln.)
·       ontvangen omzetbelasting (€ 1,2 mln.)
·       verrekeningen met balansposten en overige inkomsten (€ 5,4 mln.)      

    7.       Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2021 bedroeg deze bijdrage € 43,1 mln. De belangrijkste zijn:

·       Rotterdamse baan € 21,0 mln.
·       Vervanging riolering € 12,6 mln.
·       Inrichting verkeer € 4,6 mln.

·       Bedieningscentrale Scheveningen € 2,8 mln.

·       Meerjarenplan fiets € 1,2 mln.
·       Netwerk Randstadrail € 0,7 mln.
·       Overig € 0,2 mln.

Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51