Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

4.6 Overzicht incidentele baten en lasten op hoofdlijnen

De gerealiseerde incidentele lasten en baten per programma in 2021 wordt in het volgende overzicht weergegeven:

Bedragen x €1.000

Programma's

Lasten

Baten

Lasten

Toevoeg.

Baten

Onttrekk.

Saldo

1 Gemeenteraad

110

0

0

0

-110

2 College en Bestuur

-260

0

0

0

260

3 Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

21.437

0

0

292

-21.145

4 Openbare Orde en Veiligheid

8.778

8.891

1.487

10.035

-6.147

5 Cultuur en Bibliotheek

3.771

0

1.236

0

-2.535

6 Onderwijs

25.601

14.755

2.800

11.845

-25.711

7 Werk en Inkomen

11.011

44.600

36.156

9.922

-9.533

8 Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid

100.367

11.100

78.878

23.606

-8.983

9 Buitenruimte

-1.333

4.253

876

82

-1.962

10 Sport

196

0

0

1.669

1.473

11 Economie

11.548

11.400

0

995

-21.953

12 Mobiliteit

10.429

1.400

1.700

649

-9.480

13 Stadsontwikkeling en Wonen

20.243

15.362

1.423

12.201

-21.981

14 Stadsdelen Integratie en Dienstverlening

4.482

4.000

0

0

-8.482

15 Financiën

-31.420

243.202

76.956

334.865

200.039

16. Overhead

5.247

0

88

0

-5.159

TOTAAL

190.207

358.963

201.600

406.161

549.170

607.761

58.591

 
Het kengetal structurele exploitatieruimte wordt berekend aan de hand van het structureel saldo die bepaald wordt door de totale exploitatie (saldo van totale baten en lasten) te corrigeren met de incidentele baten en lasten. Door het positief structureel saldo in 2021 komt dit kengetal voor Den Haag uit op 0,41 %, wat aangeeft dat de gerealiseerde structurele baten toereikend zijn om de gerealiseerde structurele lasten te dekken. Het kengetal wordt nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.

Hieronder worden eerst de grootste posten inhoudelijk toegelicht, gevolgd door het overzicht waarin alle incidentele lasten en baten uit de jaarrekening, per programma, zijn gespecificeerd.

Coronacrisis
Het uitbreken van Covid-19 in 2020 heeft grote sociale en economische gevolgen gehad, die ook in 2021 doorwerken op de Haagse samenleving. De financiële effecten zijn enerzijds een stijging van de gemeentelijke uitgaven, denk bijvoorbeeld aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte. Anderzijds zijn er minder inkomsten, omdat er minder parkeergeld of dividend binnenkomt en omdat er minder belasting kan worden geïnd. Om deze effecten op te vangen is in de programmabegroting 2021-2024 een reserve Buffer Impact Coronacrisis ingesteld, dat deels bestaat uit gemeentelijke middelen en deels middelen uit de rijksoverheid. In het najaar van 2020 is ook het Sociaal-economisch herstelplan
 (RIS306618) vastgesteld en de reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis ingesteld met een invulling van € 17,1 mln.

Taakmutaties Gemeentefonds
Het gemeentefonds wordt (bovenop het algemene accres) verhoogd met geld voor nieuwe taken en verlaagd voor vervallen taken of minder intensief uit te voeren taken. Ook krijgt de gemeente soms extra geld in het gemeentefonds in plaats van specifieke compensaties, waarbij de taken dezelfde blijven. Deze verschillende ontwikkelingen noemen we taakmutaties. Deze taakmutaties worden verwerkt in de budgetten van de beleidsprogramma's. De incidentele taakmutaties, die gerelateerd zijn aan Covid-19, zijn opgenomen in onderstaand overzicht.

Incidentele posten n.a.v. nieuw beleid
In het budgettair kader bij een begroting worden elk jaar diverse incidentele intensiveringen en dekkingsmaatregelen benoemd. Deze posten zijn ook hieronder opgenomen.

Bestedingen vanuit reguliere reserves
Bestedingen ten laste van reguliere reserves zijn per definitie incidenteel en zijn in onderstaand overzicht derhalve opgenomen.

Bestedingen vanuit centrale reserves
Ook deze zijn incidenteel. Verschil is dat de besteding geraamd wordt op de beleidsprogramma's en de onttrekking aan de reserves op programma Financiën. Deze reserves (o.a. de reserve Grote projecten) worden inhoudelijk toegelicht in programma Financiën.

Reserve Allocatie incidentele middelen
Het budgettair kader bevat incidentele middelen. Deze middelen worden ingezet voor nieuw beleid. De uitvoering van het nieuwe beleid vindt regelmatig in een ander jaar plaats dan dat de middelen beschikbaar zijn. Om de beleidsuitvoering en de daarvoor beschikbare middelen met elkaar in evenwicht te brengen, wordt jaarlijks een reserve Allocatie incidentele middelen ingesteld.

Reserve Activafinanciering
Een centrale reserve is de reserve activafinanciering. Deze dekkingsreserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van incidentele investeringen. Omdat kapitaallasten een meerjarig karakter hebben worden de verrekeningen met de reserve activafinanciering als structureel gezien. In een aantal gevallen zijn verrekeningen incidenteel van aard. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van een vrijval van middelen uit de reserve, het opnemen van reeds gereserveerde kapitaallasten in de exploitatie of doordat investeringen goedkoper zijn uitgevallen. Zo is de Rotterdamsebaan opgeleverd en blijkt dat een bedrag van € 42,2 mln. uit het projectbudget kan vrijvallen. Het project Rotterdamsebaan is nog niet definitief afgerond. Na finale afronding volgt een slotafrekening van het budget. Het onttrokken bedrag is beschikbaar gesteld voor o.a. de Haagse campus Universiteit Leiden, de Sporthal Loosduinen en Gebiedsaanpak complexe gebieden.  

Reserves onderhoud Vastgoed en onderhoud Sportaccommodaties
Een andere reserve is de reserve onderhoud vastgoed en sportaccommodaties. In 2017 is de dekking van het onderhoud aan sportaccommodaties en vastgoed gewijzigd. Tot en met 2016 werden hiervoor voorzieningen gevormd. Met ingang van 2017 zijn de verwachte onderhoudslasten in de reguliere begroting opgenomen. In de praktijk kunnen onderhoudslasten naar hun aard van jaar tot jaar verschillen. Om deze verschillen op te kunnen vangen zijn twee gemeente brede onderhoudsreserves voor sportaccommodaties en vastgoed ingesteld. Zo kunnen pieken in het onderhoud dan wel jaarrekeningresultaten worden opgevangen. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen respectievelijk het programma Sport wordt nader ingegaan op het geplande onderhoud.

Specificatie per programma

Bedragen x €1.000

Rekening 2021

Programma's

Lasten

Baten

Toevoeg.

Onttr.

Saldo

Programma 1

Raadsenquête Amare

110

-110

110

0

0

0

-110

Programma 2

Herfaseringen: Wachtgeldvoorziening Wethouders

-260

260

-260

0

0

0

260

Programma 3

Resultaat vastgoed t.l.v reserve onderhoud vastgoed

35

-35

VJN 2020: Voorziening afvalstoffenheffing (actualisatie dividend HMS) 

-1.200

1.200

Subsidie vervuilde auto's en brommers

500

-500

Bijdrage cofinancieringsfonds t.b.v. project Plasticity en Upcycle your waste

160

-160

Herfaseringen taakmutaties bodembescherming 

-224

224

Toevoeging voorziening afvalstoffenheffing uit reserve Buffer Impact Coronacrisis

7.420

-7.420

Lasten gedekt uit reserve Duurzaamheid en energietransitie: Laadpalen

1.500

-1.500

Onttrekkingen programmareserve 3: Uitrol laadpalen en energiebesparing bedrijven via ODH

410

-410

Lasten gedekt uit reserve Duurzaamheid en energietransitie overgegaan naar DSO

12.544

-12.544

Incidentele lasten gedekt uit reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen

292

292

0

21.437

0

0

292

-21.145

Programma 4

Intensivering 2019: Veiligheidsprio Burgemeester

1.700

-1.700

Dotatie reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

-2.795

5.321

-2.526

Lasten gedekt uit reserve Overgangsregeling FLO Brandweer

8.881

8.881

0

Dotatie reserve Toekomst Scheveningen Badplaats

3.570

-3.570

Onttrekking uit reserve Toekomst Scheveningen Badplaats

1.154

1.154

0

Lasten programmareserve 4

769

-769

Bijdrage Veiligheidsregio Haaglanden (VHR)

1.487

1.487

Vrijval meldsysteem VHR

-956

956

Overige diverse kleine posten

25

-25

8.778

1.487

8.891

10.035

-6.147

Programma 5

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

-1.121

1.121

Herfaseringen: Amare Vastgoedexploitatie 

252

1.236

984

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten: Amare 

4.259

-4.259

Herfaseringen: taakmutatie Pop-up bibliotheek Moerwijk 

-382

382

Herfaseringen Corona steunpakket cultuursector 

531

-531

Overige diverse kleine posten

232

-232

3.771

1.236

0

0

-2.535

Programma 6

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

225

-225

Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed 

492

2.800

2.308

Verlaging exploitatiebegroting programma 6 ten behoeve van programmareserve

-1.500

1.500

Intensivering 2019: Aanpak laaggeletterdheid

1.000

-1.000

Intensivering 2019: Opvang rijksbezuiniging onderwijs achterstand

1.800

-1.800

Taakmutaties uit reserves: OCW Crisisdienstverlening

317

-317

Lasten gedekt uit reserve duurzame huisvesting onderwijs

2.132

2.132

0

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal 

114

-114

Lasten gedekt uit reserve multifunctioneel gebruik schoolgebouwen

3.972

3.972

0

Instellen Projectreserve Onderwijshuisvesting uit reserve Herfaseringen

6.755

14.755

-21.510

Lasten gedekt uit reserve Onderwijshuisvesting

5.741

5.741

0

Lasten Sociaal Economisch Herstelplan: Pijler programma 6 Onderwijs

1.521

-1.521

Suvis incidentele rijksbijdrage 

3.014

-3.014

Overige diverse kleine posten

18

-18

25.601

2.800

14.755

11.845

-25.711

Programma 7

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

-170

170

Lasten programmareserve 7: Sociale Werkplaats

1.100

-1.100

Intensivering 2019: BUIG 4x 500 extra uit de bijstand

4.500

-4.500

Intensivering 2019: WSW-SUB  Afdekken tekort HG

1.100

-1.100

Lasten STiP Banen

2.600

-2.600

Financiële ontwikkelingen: middelen BUIG gewonnen rechtszaak

22.000

22.000

Instellen en toevoeging nieuwe reserve Armoede, Inkomen en Werk 

9.656

9.656

0

toevoeging reserve Armoede, Inkomen en Werk. 

20.844

-20.844

Meicirculaire i.v.m. Corona: 2.1.1 TONK

2.730

-2.730

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal 

715

-715

Herfaseringen: o.a. Inburgering en armoedevoorziening

-2.764

2.764

Voordeel BUIG 2021 Banenafspraak

4.500

4.500

toevoeging bestemmingsreserve STiP 2.0

5.000

-5.000

Mutaties reserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede

4.400

3.216

-1.184

Lasten gedekt uit reserve Werkgelegenheidsprojecten

1.200

1.200

0

Mutaties reserve Werkoffensief +500

4.700

5.506

806

11.011

36.156

44.600

9.922

-9.533

Programma 8

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

-39

39

Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed 

140

1.378

1.238

Lasten programmareserve 8

500

-500

Actualisatie t.b.v. toevoeging reserve Activafinanciering 

-284

284

Intensivering 2019: Extra aandacht bestrijden eenzaamheid

500

-500

Intensiveringen 2021: Uitrol Haags aanvalsplan vaccinatie

500

-500

Meicirculaire i.v.m. Corona: o.a. Perspectief jeugd en jongere, Extra begeleiding dak- en thuisloze mensen

2.860

-2.860

Taakmutaties uit reserve Buffer impact Coronacrisis

780

-780

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal 

84

-84

Herfaseringen: Preventiemaatregelen jeugd en wmo

1.518

-1.518

Herfaseringen: Taakmutatie Transformatiefonds Jeugdzorg

2.403

-2.403

Toegankelijkheidsfonds

1.500

-1.500

Mutatie reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg

8.246

8.100

5.709

-10.637

Lasten Sociaal Economisch Herstelplan

940

-940

Taakmutaties uit reserve Taakmutaties gemeentefonds: Buurt -en dorpshuizen

322

-322

Onttrekking reserve verzachtingsgelden Jeugd en WMO

0

15.000

15.000

Herfaseringen: toevoeging van 2022 naar 2021 van reserve verzachtingsgelden

3.000

-3.000

Lasten gedekt uit reserve Zorg en Innovatie

2.897

2.897

0

Specifieke Rijksuitkeringen GGD Programma Corona Testen, traceren, vaccineren

77.500

77.500

0

0

0

100.367

78.878

11.100

23.606

-8.983

Programma 9

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

257

-257

Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed 

76

76

Lasten gedekt uit en toevoeging aan Bestemmingsreserve Werk met Werk en Kunstwerken

82

4.253

82

-4.253

Lasten programmareserve 9

792

-792

Middelen t.b.v. toevoeging aan reserve Activafinanciering

-5.765

5.765

Inzet voor projecten openbare ruimte Kraayestein fase 2 Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve

3.000

-3.000

Lasten Dierenwelzijn

100

-100

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten (THWF)  

649

-649

Herfaseringen: Haagse Loper en The Hague Forum

267

-267

Voorziening graven, boeterente

450

-450

Schadevergoeding Netkous

800

800

Storting voorziening bedrijfsrisico's BPM

600

-600

Groei-met Groei vrijval REIS budget 2019 beheergelden

-417

417

Herfaseringen : Tijdelijk beheer Openbare ruimte Kijkduin en openbare ruimte Stadhuis

607

-607

Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

145

-145

Toevoeging BR Activafinanciering: Vervangingsopgave openbare ruimte omgeving Stadhuis 

-2.100

2.100

-1.333

876

4.253

82

-1.962

Programma 10

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

-2.691

2.691

Lasten gedekt uit reserve Olympisch Fonds

1.210

1.210

0

Lasten programmareserve 10

1.170

-1.170

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal 

60

-60

Actualisatie t.b.v. toevoeging reserve Activafinanciering 

-12

12

Lasten gedekt uit reserve Verduurzaming Sportvoorzieningen

459

459

0

196

0

0

1.669

1.473

Programma 11

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

-269

269

Extra geld toegang tot recht

200

-200

Lasten programmareserve 11: Humanity Hub

200

-200

Lasten gedekt uit reserve Internationaal en Werving

255

-255

Lasten t.l.v. programmareserve 11: Renovatie Binnenhof

111

-111

Intensivering 2019: Economie fonds

6.000

-6.000

Vrijval bestemmingsreserve Fonds Economische Structuurversterking

380

-380

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten (waaronder Regiodeal)

211

-211

Herfaseringen: o.a. Kleinschalige bedrijfsruimte (ESB) en Congressen

2.943

-2.943

Lasten gedekt uit reserve Overcomittering D2

75

75

0

Lasten Sociaal Economisch Herstelplan

1.922

-1.922

Actualisatie reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie

-1.200

-1.200

0

toevoeging reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie middels verlagen lasten kleinschalige bedrijfshuisvesting.

1.400

1.400

0

toevoeging reserve stedelijke Ontwikkeling Economie middels vrijval t.b.v. Campus Den Haag Leiden

10.000

-10.000

Lasten gedekt uit reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen 

720

720

0

11.548

0

11.400

995

-21.953

Programma 12

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

115

-115

Intensiveringen 2021: Verkeersoverlast Scheveningen

100

-100

Lasten programmareserve 12

988

-988

Lasten gedekt uit reserve Verbetering duurzame mobiliteit

5.980

-5.980

Middelen vanuit/naar Activafinanciering 

-984

984

Intensivering 2019: Verkeersveiligheid

2.678

-2.678

Voorjaarsnota Parkeerbelasting incidenteel. Voorstel A Parkeeropbrengsten

1.700

1.700

0

Lasten gedekt uit reserve Centrum Noord

649

649

0

Nieuwe reserves: Instellen en toevoeging nieuwe reserve Centrum Noord

1.400

-1.400

Herfaseringen: o.a. Herallocatie expl. Middelen Erasmusweg

-1.297

1.297

Horrorpollers Escamplaan

500

-500

10.429

1.700

1.400

649

-9.480

Programma 13

Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed 

-1.115

1.115

Herfaseringverkopen collegebesluit vastgoed 

791

1.807

1.016

Verlaging taakstelling verkoopresultaat coalitieakkoord 2018-2022 

-384

-384

Lasten programmareserve 12

46

-46

Menselijke maat bij schrijnende casuïstiek 

200

-200

Doublet/Geleenstraat Onderzoek 

400

-400

Lasten gedekt uit reserve Co-financiering

116

-116

Lasten gedekt uit reserve Extra Impuls voor betaalbaar Wonen

2.075

-2.075

Lasten gedekt uit en mutaties reserve Grondbedrijf

560

4.271

5.843

1.012

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten

4.751

-4.751

Lasten gedekt uit reserve Herfaseringen

262

-262

Lasten gedekt uit reserve Herstructurering reserves

2.826

109

2.575

-360

Intensiveringen: Participatie (Fysiek Ruimtelijke Projecten incl. Regie)

3.675

-3.675

Lasten gedekt uit en mutaties reserve Stedelijke Ontwikkeling Stadsontwikkeling 

370

4.254

1.068

-3.556

Lasten gedekt uit en mutaties reserve Strategisch Vastgoed Stadsontwikkeling

1.687

470

1.997

-160

Lasten gedekt uit reserve The Hague World Forum

119

119

0

Lasten gedekt uit reserve Verbetering duurzame mobiliteit

20

-20

Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

6.536

-6.536

Lasten gedekt uit en toevoeging reserve Voorbereidingskosten Omgevingsvisie

554

2.583

554

-2.583

Lasten gedekt uit reserve Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid

45

45

0

20.243

1.423

15.362

12.201

-21.981

Programma 14

toevoeging reserve Prioritaire gebieden middels inzet vrijval 

4.000

-4.000

Herfaseringen: Groei-met-Groei middelen

155

-155

Meicirculaire i.v.m. Corona: Jongerenwerk jeugd

703

-703

Taakmutaties uit reserves: Kiezers buitenland

1.282

-1.282

Taakmutaties uit de reserves: Buurt- en dorpshuizen

336

-336

Lasten Sociaal Economisch Herstelplan: Ophogen Leefbaarheid en Bewonersparticipatie 

1.728

-1.728

Lasten gedekt uit reserve Grote Projecten t.b.v. Regiodeal 

611

-611

Schrappen plan Migratiemuseum

-350

350

Overige diverse kleine posten

17

-17

4.482

0

4.000

0

-8.482

Programma 15

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

-332

332

Toevoeging Algemene reserve m.b.t. opbrengst verkoop vastgoed

5.007

-5.007

Vrijvallende kapitaallasten MJPK naar reserve Werk Met Werk en Kunstwerken

-3.753

3.753

Mutaties reserve Centrale Bedrijfsvoering: Herstelplan 2019 en ter dekking van lasten

3.919

1.291

559

-4.651

toevoeging programmareserves i.v.m. aanvulling negatief saldo

2.100

-2.100

Onttrekking programmareserves t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma

18.110

18.110

toevoeging dekking aan reserve Activafinanciering: o.a. voor investeringen in Verbetering duurzame mobiliteit, Sporthal Loosduinen, Middenboulevard en Centrum Noord

67.058

-67.058

Verrekening Allocatiereserve met reserve Activafinanciering

8.000

8.000

Voorfinanciering Eneco, vrijval activareserve naar o.a. reserve Mobiliteit

28.300

28.300

Correctie reserve activafinanciering

357

-357

Vrijval Rotterdamse Baan bij reserve activafinanciering

42.200

42.200

Onttrekken uit reserve activafinanciering voor nieuw reserve Centrum Noord

1.400

1.400

Overheveling incidentele dekking, mutaties en toevoegingen aan reserve Activafinanciering (o.a. Spuikwartier en Centrum Noord)

-22.816

22.816

Verrekening met reserves Allocatie incidentele middelen

1.264

30.000

86.982

81.230

22.984

Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed 

2.350

2.350

Dividend HMS, HTM, Stedin en bespaarde rente

-445

-445

Algemene uitkering i.v.m. bijdrage Rijk Corona (meicirculaire)

17.238

17.238

toevoegings en onttrekking reserve Buffer Impact Coronacrisis

7.303

12.890

5.587

Onttrekking reserve Co-financiering t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma

617

617

Onttrekking reserve Duurzaamheid en energietransitie t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's

19.440

19.440

Onttrekking reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's

2.463

2.463

REIS Vrijval reserve grondbedrijf, afdracht t.b.v. kader agv voorjaarsnota 2021

1.100

-1.100

Toevoeging bouwrente Spuikwartier (uit vrijval kap.ln.)

1.700

-1.700

Onttrekking reserve Grote Projecten 

14.441

14.441

toevoegings/onttrekkingen reserve Herfaseringen i.v.m. herfasering incidentele budgetten in beleidsprogramma's

48.104

49.862

1.758

Goedzetten kapitaallasten en matching Groei-met-Groei middelen in jaarschijven in reserve Herfaseringen

-10.009

10.009

Onttrekking reserve Herstructurering reserves t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's

840

840

Onttrekking reserve ICT Impuls

1.600

1.600

Onttrekking reserve Internationaal & Werving (voor lasten programma 11)

255

255

Onttrekking reserve Onderhoud Sportaccommodaties

509

509

Onttrekking reserve Onderhoud Vastgoed

4.615

4.615

Onttrekking reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis

6.091

6.091

Onttrekking reserve Taakmutaties t.b.v. dekking lasten in beleidsprogramma's

6.179

6.179

Instellen nieuwe reserves: Vrijval reserve Uitlichting Vastgoed grondexploitatie

670

670

Onttrekking reserve Verbetering duurzame mobiliteit

25.273

25.273

Voorfinanciering Eneco, Vrijval Activareserve naar BR Mobiliteit

23.300

-23.300

Onttrekkingen reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

9.321

9.321

Bespaarde rente t.b.v. toevoeging voorziening negatieve plannen (Tegenhanger bij DSO)

2.613

2.613

Taakmutaties september/decembercirulaire 2021 Corona

29.200

29.200

VJN20202: Bijstelling toeristenbelasting 

-3.000

-3.000

VJN 2020: Dekking voor de dalende canonrente voor de jaren 2020 t/m 2022.

-1.000

-1.000

Kapitaallasten overhevelen aan reserve activafinanciering voor investering Erfpacht applicatie NEA

-793

793

-31.420

76.956

243.202

334.865

200.039

Overhead

Lasten gedekt uit/baten ten gunste aan reserve Centrale Bedrijfsvoering

218

88

-130

Lasten Sociaal Economisch Herstelplan: Matchpunt 070 PenO 2021-2022

206

-206

Resultaat vastgoed t.l.v. reserve onderhoud vastgoed

17

-17

Herstelplan CBR 2019 en 2020

-4.781

4.781

Intensiveringen 2021: Incidentele aanvulling bedrijfsvoering

6.000

-6.000

Intensiveringen: Programma beheersorganisatie

900

-900

Vrijval uit reserve ICT Impuls

800

-800

Lasten gedekt uit reserve Duurzaamheid en energietransitie Overhead

369

-369

Afwaardering netwerkactiva

2.300

-2.300

Lasten reserve Cofinanciering

341

-341

Lasten Sociaal Economisch Herstelplan

29

-29

Lasten gedekt uit reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw

46

-46

Actualisatie t.b.v. toevoeging reserve Activafinanciering 

-1.198

1.198

5.247

88

0

0

-5.159

TOTAAL GENERAAL

190.207

201.600

358.963

406.161

58.591

In dit overzicht is het onttrokken bedrag van € 7,4 mln. aan de reserve activafinanciering niet als incidenteel opgenomen, omdat dit structurele verrekeningen zijn.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51