Paragrafen

Verbonden partijen

3.9 Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt, volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), een overzicht gegeven van de verbonden partijen van de gemeente Den Haag. Verbonden Partijen zijn rechtspersonen waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval dat de gemeente zeggenschap in de betreffende rechtspersoon heeft, dit kan door zitting in het bestuur of via stemrecht. Een financieel belang wil zeggen dat bij faillissement de ter beschikking gestelde middelen niet meer verhaald kunnen worden of dat de gemeente aansprakelijk is wanneer de verbonden partij haar afspraken niet nakomt.

De gemeente ziet er op toe dat er sprake is van een stabiele financiële positie en goed ondernemingsbestuur, dit is voorwaardelijk om de beleidsdoelen te kunnen uitvoeren. Dit principe sluit aan bij de visie die de gemeente heeft op verbonden partijen, een uitgebreidere beschrijving van de gemeentelijke visie op verbonden partijen verwijzen we naar het beleidskader verbonden partijen 2022 (RIS 310950).

Conform het Beleidskader Verbonden Partijen ((RIS 310950) wordt iedere vier jaar een herijking van het beleidskader uitgevoerd. Het huidige beleidskader is recent van een update voorzien. Komend jaar zal op basis van het herijkte beleidskader een evaluatie van de verbonden partijen plaatsvinden.

De verbonden partijen die in de paragraaf beschreven worden, hebben verschillende organisatievormen: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, publiek-private samenwerkingsverbanden, stichtingen, verenigingen en coöperaties. De gemeenschappelijke deler van deze verschillende verbonden partijen is dat zij op afstand van gemeente staan en zijn opgericht om Haagse beleidsdoelen te realiseren. In de paragraaf verbonden partijen staat per verbonden partij onder andere vermeld wat het bestuurlijk en financieel belang van de verbonden partij betreft en welke belangrijke ontwikkelingen het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Deze paragraaf eindigt met een tabel ‘verbonden partijen’. Per verbonden partij is het nominaal belang, het aandelenpercentage, het eigen vermogen, het vreemd vermogen, het resultaat over en het dividend wat de gemeente in 2020 heeft ontvangen toegelicht. De cijfers die worden gehanteerd zijn de meest recente cijfers die voor publicatie geschikt zijn. Van welk moment de meest recente cijfers zijn, kan variëren van verbonden partij tot verbonden partij dit is in de toelichting in de tabel aan het einde van deze paragraaf per verbonden partij opgenomen. De verschillen komen voort uit het feit dat (afspraken en regelgeving over) de frequentie, de mate van openbaarheid en de oplevermomenten van cijfermatige documenten verschillen per verbonden partij. Alle verbonden partijen van de gemeente kennen intern een ambtelijk beheerder, deze beheerder ziet gedurende het jaar toe op o.a. de financiële gezondheid.

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51