Jaarrekening

Balans inclusief vergelijkend cijfer

4.10 Balans inclusief vergelijkend cijfer

 

ACTIVA                                                                                            

31-12-2021 (excl. resultaat-bestemming)

31-12-2020
(excl. resultaat-bestemming)

Vaste activa 

Immateriële vaste activa

1.1.2

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.391

290

1.391

290

Materiële vaste activa 

1.2.0.1.1

Investeringen met een economisch nut

1.378.476

1.350.181

1.2.0.1.2

Investeringen met een economisch,waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing geheven kan worden

24.205

32.963

1.2.0.2

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

231.649

205.336

Waarvan in erfpacht

328.172

292.999

1.962.502

1.881.479

Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekking aan:

1.3.1.1

- Deelnemingen

99.570

94.913

1.3.1.3

- Overige verbonden partijen

635

1.514

Leningen aan:

0

0

1.3.2.3

- aan overige verbonden partijen

100.829

100.829

1.3.3.1

- overige langlopende Leningen 

83.638

75.096

1.3.2.2 t/m 1.3.3.1

Algemene voorziening voor oninbaarheid

-132

-1.072

1.3.3.2

Overige uitzettingen met een rentetypische  looptijd van één jaar of langer

177.408

187.664

461.948

458.944

Vlottende activa 

Voorraden

2.1.2

Grond- en hulpstoffen

177

170

2.1.3

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

20.185

22.244

2.1.4

Gereed product en handelsgoederen

739

615

21.101

23.029

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.2.1

Vorderingen op openbare lichamen

137.755

158.472

2.2.3.a

Rekening-courantverhouding met het Rijk

113.000

33.050

2.2.4

Overige vorderingen

128.111

137.977

2.2.5

Overige uitzettingen

188.850

162.809

567.716

492.308

Liquide middelen 

2.3.1

Kassaldi

447

58

Banksaldi

794

4.886

1.241

4.944

Overlopende activa 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

2.9.1.1.a

- Europese overheidslichamen

668

184

2.9.1.1.b

- Het Rijk

57.171

67.971

2.9.1.1.c

- Overige Nederlandse overheidslichamen

10.806

9.419

2.9.1.2

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

65.621

121.641

134.266

199.215

Totaal Activa

3.150.165

3.060.209

 

PASSIVA

31-12-2021 (excl. resultaat-bestemming)

31-12-2020
(excl. resultaat-bestemming)

Vaste passiva 

Eigen Vermogen

1.1.1.

Algemene reserve

63.100

28.909

1.1.2

Bestemmingsreserves 

1.067.992

1.072.357

1.1.4.1

Gerealiseerde resultaat

69.929

84.391

1.201.021

1.185.657

Voorzieningen 

1.2.1.1

Voorzieningen

100.401

97.199

100.401

97.199

Vaste  schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

Onderhandse leningen van:

1.3.2

- Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

9.076

9.076

1.3.3.1

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.250.790

1.324.480

1.3.4.1

- Binnenlandse bedrijven

2.167

2.135

1.3.7

Door derden belegde gelden

5.561

7.990

1.3.8.1

Waarborgsommen

3.871

3.807

1.4.1

Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

22.253

23.466

1.293.718

1.370.954

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

2.1.1b

Overige kasgeldleningen

0

0

2.1.2

Banksaldi

61.961

0

2.1.3.1

Overige schulden

170.603

232.091

232.564

232.091

Overlopende passiva 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

2.9.1.1.a

- Europese overheidslichamen

619

1.271

2.9.1.1.b

- Het Rijk

110.927

100.080

2.9.1.1.c

- Overige Nederlandse overheidslichamen

63.551

37.696

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

109.869

28.214

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen.

37.495

7.047

322.461

174.308

Totaal Passiva

3.150.165

3.060.209

Het bedrag dat aan natuurlijke personen en rechtspersonen is verstrekt voor gewaarborgde geldleningen of garantstellingen

Deze pagina is gebouwd op 05/10/2022 15:03:26 met de export van 05/10/2022 14:47:51