Jaarverslag

Stadsontwikkeling en wonen

Wat is beoogd en wat is behaald?

Beleidsverantwoording op hoofdlijnen

De huidige woningnood heeft niet alleen invloed op de wachttijden voor een nieuwe koop- of huurwoning, het zet ook de betaalbaarheid onder druk. Startende huishoudens en huishoudens met een laag- en middeninkomen raken in de knel door de prijsontwikkeling en strengere inkomenseisen. Het is van belang om betaalbare woningen te bouwen, maar ook om de betaalbaarheid van het wonen in Den Haag te borgen. We bouwen woningen voor alle doelgroepen, waaronder mensen die uitstromen uit een instelling en die wonen met zorg. Er wordt minimaal 30% sociale huur en 20% middeldure huur gebouwd, hiernaast streven we naar 20% betaalbare koop. Dit geldt per project of gebied, overal in de stad. Om de betaalbaarheid te borgen hebben woningcorporaties het primaat van sociale woningbouw. Middeldure huur blijft minimaal 20 jaar middelduur. Door middel van een urgentieprogramma vertalen we deze ambities in concrete plannen voor (gebieds)ontwikkelingen en stedelijke transformatie.

Er is een aantal gebieden aangewezen als prioritaire gebieden. Het gaat om drie gebiedsontwikkelingen in het Central Innovation District (CID), de Binckhorst en Den Haag Zuidwest.

In 2021 vinden de voorbereidingen plaats voor de Omgevingsvisie en implementatie van de Omgevingswet.

Welke resultaten zijn in 2021 behaald?

 • Door de herontwikkeling is het Stationspostgebouw; de huisvesting voor het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag weer in haar glorie hersteld.
 • Het woongebouw ‘de Vijverhof’ in Laakhavens bestaande uit 155 starterswoningen is in 2021 opgeleverd.
 • De Structuurvisie voor het CID is in 2021 vastgesteld.
 • Honorering door BZK van de subsidieaanvragen in de 2e tranche woningbouwimpuls voor De Venen en de Assumburgweg.
 • In 2021 zijn 2.122 woningen aan de woningvoorraad van Den Haag toegevoegd.
 • In 2021 zijn 757 sociale corporatiewoningen in aanbouw genomen. Dat is 33% van het totaal aantal in aanbouw genomen woningen.
 • Per 1 augustus 2021 is een nieuw systeem voor vakantieverhuur ingevoerd.
 • In mei 2021 zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt met een opgave voor de regio om 300 woonplekken te realiseren voor de uitstroom van zorgdoelgroepen.
 • Op het Norfolkterrein zijn in 2021 105 appartementen opgeleverd en ingehuisd, evenals 9 eengezinswoningen.
 • De Noordboulevard is in 2021 opgeleverd.
 • 17 mln. uit de 2e tranche Woningbouwimpuls (BZK) binnengehaald voor de bouw van 2.800 woningen.
 • In 2021 is de doelgroepenverordening vastgesteld.   
 • Vanaf medio 2021 zijn er strengere regels voor kamerbewoning ingegaan. Dit heeft ertoe geleid dat er een betere balans is ontstaan tussen enerzijds de vraag naar kamerbewoning en anderzijds de leefbaarheid en het behoud van schaarse zelfstandige woningen.
 • Het Inntel hotel bij Noordelijk Havenhoofd is geopend.
 • Uitspraak Raad van State Omgevingsplan Binckhorst in november; hiermee is het Omgevingsplan grotendeels onherroepelijk geworden. Enorme mijlpaal in het kader van de pilot;
 • Afgelopen jaar zijn diverse omgevingsvergunningen verleend in het kader van het Omgevingsplan: o.a. Linck, Binck City Park, Nieuwe Hallen, One Milky Way en het Eenheidsbureau Politie;
 • In 2021 gestart met de bouw van een 8-tal projecten: woningbouwprojecten Binck City Park, Frank is een Binck, Nova, Elara, Binckkade en Pegasus, maar ook de verbouw van kantoorlocatie Universe en de bouw van bedrijfsverzamelgebouw De Titaan.
 • Doorbraakplan huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders is vastgesteld, waarmee 14 projecten zijn gestart voor ongeveer 400 woonplekken.
 • 75 woonplekken zijn in 2021 gerealiseerd voor de doelgroepen van het doorbraakplan (Willem Dreeshuis en Badhuisweg)

Indicatoren en kengetallen

Prestatie-indicatoren

Peildatum nulmeting

Nulmeting 

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Aantal gereed gemelde verblijfsobjecten per jaar in BAG a.g.v. nieuwbouw, verbouw en splitsing

2014

952

              2.794

2.151

2.600

Aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar van bij SVH aangesloten woningcorporaties

2013

833

         479

 gegevens (nog) niet beschikbaar

410

% nieuw gebouwde sociale huurwoningen met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens per jaar

2013

35%

17%

 gegevens (nog) niet beschikbaar

16%

 
Het splitsingsbeleid van Den Haag is met ingang van 1 juli 2019 verscherpt. Dat betekent dat splitsingen in grote delen van de stad sindsdien niet meer zijn toegestaan. Dit betekent dat het aantal 'toevoegingen aan de woningvoorraad zjjnde geen nieuwbouw' als gevolg van splitsing is afgenomen.

Topindicatoren wijziging woningvoorraad

Nulmeting 2006 

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Woningbouw productie

2.471

2.794

2.151

2.600

Opgeleverde nieuwbouw

2.280

2.202

1.947

1.900

Overige toevoegingen aan de woningvoorraad zijnde geen nieuwbouw

191

592

204

700

Totaal onttrekkingen aan woningvoorraad

1.622

159

29

220

Saldo wijziging woningvoorraad

1.040

2.635

2.122

2.380

De woningproductie (opleveringen) is het resultaat van projecten die 2-3 jaar geleden in aanbouw zijn genomen. Zichtbaar is een dalende tendens voor in aanbouw genomen woningen sinds 2018. Start bouw voor het jaar 2018 met ruim 4.000 woningen, 2019 met bijna 2.600 woningen en 2020 met ruim 1.700 woningen. Het lagere aantal opleveringen in 2021 is de resultante van de dalende tendens in start bouw sinds 2018. Verder is de omvang van de enkele gestarte bouwprojecten aanzienlijk, waardoor de opleveringen als gevolg van een langere bouwtijd pas later zichtbaar worden in de productiecijfers.

Het aandeel overige toevoegingen, geen nieuwbouw, is een gevolg van het feit het aandeel transformaties (in het bijzonder kantoortransformaties) in voorgaande jaren is afgenomen.

Het aandeel onttrekkingen aan de woningvoorraad is afgenomen omdat er in voorgaande periode minder besluiten zijn genomen inzake sloop en nieuwbouw.

In de bovenstaande tabellen is onder meer het aantal gereed gemelde nieuwbouwwoningen en de toevoeging aan de voorraad opgenomen. Aan de oplevering van woningen van nieuwbouwwoningen gaan langjarige processen van voorbereiding vooraf. In de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage woningbouwprogrammering betaalbare woningbouw, stand Q1-2022 (RIS311729) is de gemeenteraad het meest recent geïnformeerd over de woningprogrammering en het aantal in aanbouw genomen woningen in 2021.

Bij de bouwproductie-cijfers kijken we naar het aantal in aanbouw genomen woningen. In 2021 zijn in totaal 2.315 woningen in aanbouw genomen. Met dit cijfer is een duidelijk stijgende lijn ingezet ten opzichte van 2020 maar blijft de bouwproductie nog achter bij de ambitie om jaarlijks 4.000 woningen in aanbouw te nemen. De inzet op de realisatie van meer sociale woningen, werpt wel duidelijk vruchten af. In 2021 zijn 757 sociale corporatiewoningen in aanbouw genomen. Dit is 33% van het totaal aantal in aanbouw genomen woningen. Wanneer we de in aanbouw genomen studentenwoningen buiten beschouwing laten, is 2021 het jaar met het hoogste aantal in aanbouw genomen sociale corporatiewoningen in de afgelopen 10 jaar.

Effectindicator

Nulmeting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Het aantal m2 kantoorruimte dat gedurende het jaar als aanbod is vervallen (a.g.v. verhuur, uit de markt genomen of getransformeerd).

156.000

176.831

Definitief niet beschikbaar

150.000

Steenworp is opgeheven

Effectindicatoren

Peildatum nulmeting

Nulmeting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroting 2021

Aantal koopwoningen per 1 januari

2014

        109.797

         113.033

         112.773

113.840

Aantal woningen particuliere huur per 1 januari

2014

           49.938

           60.302

           63.962

60.750

Aantal huurwoningen van toegelaten instellingen (inclusief niet SVH leden, inclusief huur boven de huurprijsgrens) per 1 januari

2014

            81.441

           80.415

           80.621

80.670

Aantal huurwoningen (zelfstandige woningen) van toegelaten instellingen die bij SVH zijn aangesloten met een subsidiabele huur van de zittende bewoner tot de huurprijsgrens per 1-1

2015

           73.303

           70.791

gegevens (nog) niet beschikbaar 

73.496

De bovenstaande effectindicatoren geven de ontwikkelingen in de woningvoorraad weer. Veranderingen in de woningvoorraad treden niet alleen op door toevoeging van woningen. Ook andere processen, zoals verkoop, aankoop en het aanpassen van huren zijn van invloed op de samenstelling van de woningvoorraad. In 2021 zien we dat het aantal particuliere huurwoningen met ongeveer 3.200 woningen is toegenomen.

Door middel van de commissiebrief over de opkoopbescherming en verhuurdersvergunning (RIS308186) is de gemeenteraad geïnformeerd over de maatregelen, waarmee de particuliere woningvoorraad kan worden beschermd tegen speculatie en woninghandel. In Den Haag geldt vanaf 1 maart 2022 een opkoopbescherming voor bestaande woningen, waarmee het opkopen voor de verhuurmarkt aan banden is gelegd.

Kengetallen

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Aantal woningzoekenden dat in een jaar een of meer keer gereageerd heeft op het woningaanbod van de bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen

53.080

56.272

60.696

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de aftoppingsgrens 

3.390

2.583

3.260

Aantal woningen dat door bij de SVH aangesloten toegelaten instellingen gedurende het jaar is aangeboden en verhuurd met een subsidiabele huur tot de huurprijsgrens 

4.056

3.874

4.901

Aantal verkochte woningen per jaar via een NVM makelaar

5.993

6.232

5.466

Aantal huishoudens per 1-1

266.966

271.455

274.096

Tevredenheid huidige woning (% rapportcijfer 8 en hoger/ % rapportcijfer 5 of lager)

66% / 8%

65% / 8%

68% / 8%

Tevredenheid over wonen in huidige buurt (% rapportcijfer 8 en hoger / % rapportcijfer 5 of lager)

63% / 11%

62% / 12%

63% / 11%

Kwaliteit van de woning op basis van onderhoudsvragen (% goed + zeer goed /% matig + slecht)

72% / 7%

73% / 9%

72% / 10%

Beleidsindicatoren (Rijk) 

Eenheid

Peildatum 1/1/2020

Peildatum 1/1/2021

Peildatum 1/1/2022

Gemiddelde WOZ waarde      

1.000 euro    

262

286

 gegevens (nog) niet beschikbaar

Demografische druk                  

%                                                                             

59,1%

58,8%

Beleidsindicatoren (Rijk) 

Eenheid

Peildatum heel 2020

Peildatum heel 2021

Nieuwbouw

per 1.000 woningen                 

10,7

gegevens
 (nog) niet
beschikbaar

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:50:35 met de export van 01/18/2024 10:42:27