Jaarverslag

Mobiliteit

Samenstelling programma (obv gerealiseerde lasten en toevoegingen aan reserves

71,1 mln.

Samenstelling dekkingprogramma (obv gerealiseerde baten incl. ontrekkingen aan reserves)

71,9 mln.

Wat heeft het gekost?

Financiële verantwoording op hoofdlijnen
 

Toelichting op de samenstelling van de lasten in 2020
De inrichting van verkeer omvat bijna de helft van de lasten op dit programma. Deze activiteit is gericht op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de doorstroming van de verschillende vervoersstromen in de stad. Ongeveer 30% van de lasten is voor parkeren. Dit is gericht op het handhaven van het parkeerbeleid, het creëren van fietsvoorzieningen en het verstrekken van parkeervergunningen.

Toelichting op de dekking van het programma in 2020
Parkeerbelasting is met 92% veruit de grootste dekkingsbron op dit programma. Deze inkomsten staand uit de parkeeropbrengsten uit het parkeren op straat, parkeervergunning en wegsleepregeling.

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021 voor wijziging

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Resultaat 2021

Lasten

68.645

73.218

81.941

69.658

12.282

V

Baten

75.736

78.426

80.201

71.265

8.936

N

Saldo exclusief reserves

7.091

V

5.208

V

1.740

N

1.606

V

3.346

V

Toevoegingen aan reserves

0

0

1.400

1.400

0

-

Onttrekkingen aan reserves

1.199

0

1.400

649

751

N

Saldo inclusief reserves

8.290

V

5.208

V

1.740

N

855

V

2.595

V

Toelichting financieel resultaat programma

Resultaten
Het programma Mobiliteit sluit af met een positief resultaat van € 2,6 mln. De belangrijkste resultaten zijn:

·   Parkeeropbrengsten € 9,7 mln. N
De inkomstenderving als gevolg van corona is uitgekomen op € 9,7 mln. Deze was geraamd op € 11,4 mln.
Met name de impact van de maatregelen in het vierde kwartaal hebben een minder ingrijpend effect gehad
op de parkeerbaten. Daarbij zijn de baten van de vergunningen aanzienlijk gestegen door hogere uitgifte.
Rijkscompensatie voor de lagere parkeerbaten wordt opgenomen in het programma 15 Financiën.

·    Mobiliteitsfonds € 2,0 mln. V

Door capaciteitstekorten kon de voorbereiding van een aantal projecten niet op tijd worden afgerond.
Daarom schuiven deze projecten door naar 2022. Het gaat om: de bewegwijzering in Scheveningen,
Vaillantlaan, Park en Beach laakhavens, fietsenstalling buitenhof, Regentesselaan, Willem Alexanderweg,
Sporendriehoek, Eisenhouwerlaan. De bewegwijzering voor de fietsenstallingen inclusief gedragscampagne
is wegens corona doorgeschoven naar 2022.

· Verkeersprojecten € 1,1 mln. V
Een aantal verkeersveiligheidsprojecten, zoals Ruychrocklaan, is vanwege aangepaste planning
doorgeschoven naar 2022 en 2023.

· Parkeren op straat € 2,0 mln. V
Op parkeren op straat is een voordeel ontstaan door: lagere onderhoudskosten van de parkeerautomaten
€ 0,6 mln., minder uitbreidingen en aanpassing van gebieden € 0,4 mln., lagere kosten Scheveningen € 0,2

mln. en lagere kosten Interactive Voice Recognition € 0,1 mln. Daarnaast is er minder besteed aan projecten rechtmatigheid en informatiegestuurd werken € 0,3 mln. Ook heeft gemeente minder betaald aan providers voor

parkeeropbrengsten die via de app binnenkomen € 2 mln. Tenslotte zijn de kosten voor het
klantcontactcentrum € 0,2 mln. lager.

· Projecten verbetering duurzame mobiliteit € 4,2 mln. V
Projecten die gefinancierd worden uit de concernreserve Verbetering duurzame mobiliteit zijn later of niet
gestart. Soms was er een lange doorlooptijd door tekort aan personele capaciteit, integrale benadering,
verschil in visie en veel interventies in de initiatieffase. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de
gemeentebrede reserve Duurzame mobiliteit op programma 15 Financiën.

  • Inhaalafschrijving materiële vaste activa € 0,7 mln. N

De volautomatische autoberging aan de Veenkade is bij ingebruikname niet geactiveerd volgens de componentenbenadering waarbij activa met verschillende levensduur andere afschrijvingstermijnen krijgen. Hierdoor worden de technische installaties 40 jaar in plaats van 15 jaar afgeschreven. Dit wordt gecorrigeerd en heeft voor 2021 geleid tot een extra inhaalafschrijving op dit activum.

Neutrale ontwikkelingen
In 2021 is in het kader van de reserve Centrum Noord € 0,7 mln. minder besteed. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de reserve. Aan fiets- en verkeersprojecten en verkeerseducatieprojecten is circa € 0,5 mln. meer besteed. Daar staan ook meer ontvangen subsidies tegenover.

Begrotingsoverschrijding
Voor het programma Mobiliteit overstijgt het totaal aan gerealiseerde programmalasten de begrote lasten niet. Daarom is voor dit programma geen sprake van een begrotingsoverschrijding. Daarmee is er geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Wat zijn de verschillen met 2020?
De lasten laten ten opzichte van 2020 geen significante wijzigingen zien. Wel is er in 2021 € 1,4 mln. meer toegevoegd aan de reserves.

De opbrengsten 2021 zijn circa € 4,5 mln. lager. De verklaring hiervoor is dat in 2020 de ontbinding van HTM Beheer B.V. heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een incidentele opbrengst in 2020.

Wat zijn de gevolgen van corona?
De impact van corona op het programma Mobiliteit voor 2021 is € 9,9 mln. negatief. De belangrijkste coronaeffecten zijn:

·          Minder parkeeropbrengsten € 9,7 mln. N (zie toelichting parkeerbaten).
·         Bij diverse schoolstraten zijn crowd control-maatregelen getroffen om drukte te voorkomen en afstand te bewaren. Hieraan is in 2021 € 0, 2 mln. N besteed.  

Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer)

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2021

3.982

1

3.981

N

Begroting 2021

6.635

74

6.561

N

Resultaat

2.652

V

73

N

2.580

V

Toelichting lasten en baten
De lasten voor de groei van het aandeel openbaar vervoer bedragen € 4,0 mln. Hiervan is € 2,0 mln. besteed aan projecten voor verbetering van duurzame mobiliteit/groei openbaar vervoer. Daarnaast bestaan de lasten uit € 2 mln. als bijdrage aan HTM voor de inzet van conducteurs op de tram.

De baten betreft € 0,1 mln. subsidie Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor de uitgevoerde verkenning GAVI-kavel.

Toelichting financieel resultaat                    € 2,5 mln. V    

Lasten                                                                                                                                               € 2,6 mln.  V/I

Projecten verbetering duurzame mobiliteit                                                                            € 3,6 mln.  V/I
Projecten die gefinancierd worden uit de concernreserve Verbetering duurzame mobiliteit zijn later of niet gestart. Of ze hebben een lange doorlooptijd door een tekort aan personeel, door de complexiteit, door verschil in visie-inzichten en door alle interventies in de initiatieffase. Voorbeelden zijn: Smart Mobility, ombouw viaducten, opwaarderen HOV haltes CID Binckhorst, Haga Hub, management op OV-projecten (latere instroom van project-  programmaleiders). Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de gemeentebrede reserve Duurzame mobiliteit op programma 15 Financiën.

Apparaatslasten                                                                                                                             € 0,7 mln.  N/I
Door het niet kunnen vinden van geschikt personeel  is meer personeel ingehuurd. Hierdoor zijn de apparaatskosten hoger uitgevallen.

Overig                                                                                                                                                € 0,3 mln.  N/I

Baten                                                                                                                                                 € 0,1 mln.  N/I

Overig                                                                                                                                                € 0,1  mln.    N/I

Inrichting verkeer

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2021

38.173

2.334

35.839

N

Begroting 2021

45.399

2.796

42.603

N

Resultaat

7.226

V

462

N

6.764

V

Toelichting lasten en baten
De lasten bedragen in 2021 in totaal € 37,5 mln.: hiervan heeft € 13 mln. betrekking op kapitaallasten en € 23,1 mln. komt voort uit de herinrichtingen van verkeersprojecten en maatregelen voor doorstroming van het verkeer en mobiliteitstransitie. € 1,4 mln. is toegevoegd aan de reserves.

De opbrengsten bedragen € 2,3 mln. Hiervan heeft € 1,6 mln. betrekking op subsidiebijdragen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Rijk voor fietsprojecten en verkeerseducatie, € 0,6 mln. betreft een onttrekking uit de reserve Centrum Noord en € 0,1 mln. gaat om overige opbrengsten.

Toelichting op financieel resultaat                                                                                    € 6,7 mln. V

Lasten                                                                                                                                               € 7,2 mln.  V/I

Parkeren in woongebieden                     € 1,3 mln. V/I
De parkeervoorziening sportpark Madestein is niet gerealiseerd omdat er nog een bestuurlijk besluit genomen moet worden hoe de eindsituatie van Madestein eruit komt te zien. Voor de fietsenstalling Nieuwersluisstraat moet toch eerst een bouwvergunning afgegeven worden. De stalling wordt in de eerste helft van 2022 gemaakt.
Er zijn minder fietsvlonders geplaatst.

Mobiliteitsfonds                            € 2,0 mln. V/I
Door capaciteitstekorten kon de voorbereiding van een aantal projecten niet op tijd worden afgerond. Daardoor schuift de realisatie door naar volgend jaar. De bewegwijzering voor de fietsenstallingen inclusief gedragscampagne is vanwege corona doorgeschoven naar 2022.

P+R Voorzieningen                        € 0,7 mln. V/I
Er is budget beschikbaar voor de exploitatie van 2 betaalde P+R voorzieningen. Er is echter maar één P+R voorziening actief (Hoornwijck). Door corona is de bezetting ook lager dan verwacht. Hierdoor heeft de gemeente minder vergoeding aan de exploitant van de garage en de HTM betaald.

Overige verkeersprojecten                     € 1,1 mln. V/I
Een aantal verkeersveiligheidsprojecten, zoals de Ruychrocklaan, is vanwege aanpassingen aan de totale bereikbaarsplanning van de stad doorgeschoven naar 2022 en 2023.

Pollers                              € 0,3 mln. N/I
De pollers aan de Escamplaan zijn in 2021 meerdere keren aangereden. Dit heeft geleid tot extra kosten voor het herstellen en tijdelijke inzet van verkeersregelaars.

Apparaatslasten Ingenieursbureau Den Haag                € 1,5 mln. V/I
Het aantal declarabele uren is in 2021  hoger. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: minder niet-declarabele uren (zoals opleidingen en teamontwikkeling) en meer externe inhuur om te kunnen voldoen aan de vraag van de opdrachtgevers.

Inhaalafschrijving materiële vaste activa                  € 0,7 mln. N/I
De volautomatische autoberging aan de Veenkade is bij ingebruikname niet geactiveerd volgens de componentenbenadering waarbij activa met verschillende levensduur andere afschrijvingstermijnen krijgen. Hierdoor worden de technische installaties 40 jaar in plaats van 15 jaar afgeschreven. Dit wordt gecorrigeerd en heeft voor 2021 geleid tot een extra inhaalafschrijving op dit activum.

Projecten verbetering duurzame mobiliteit               € 0,6 mln. V/I
Een bedrag van € 0,3 mln. is niet uitgegeven voor de fietsprojecten gefinancierd uit de reserve Verbetering duurzame mobiliteit. Dit geldt ook voor het programma No Regret voor een bedrag van € 0,5 mln. en voor korte termijn-aanpakken van € 0,1 mln. Daarentegen is in verband met de Schaalsprong OV, de MIRT verkenningen, € 0,3 mln. meer uitgegeven. Per saldo is de onderbesteding € 0,6 mln. op de middelen uit de reserve Verbetering duurzame mobiliteit. Reden van de onderbesteding is het niet beschikbaar zijn van personeel en doorstroming. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de gemeentebrede reserve Duurzame mobiliteit op programma 15 Financiën.

Onderbesteding budgetten Innovatie & Experimenten e.a.            € 0,4 mln. V/I
Het gaat om onderbesteding in de budgetten Haagse nota Mobiliteit, Netwerken en Innovatie & Experimenten.

Overig € 0,5 mln. V/I

Baten                               € 0,5 mln. N/I

Overig                              € 0,2 mln. N/I

Neutrale ontwikkelingen

Bij de toelichtingen is een klein deel niet toegelicht. Het gaat om neutrale ontwikkelingen die niet tot een resultaat leiden omdat tegenover de hogere/lagere lasten ook hogere/lagere baten staan.

Reserve Centrum-Noord                         € 0,6 mln.
Conform het advies van de belangenorganisaties (zie RIS 307564) is een implementatieplan opgesteld met 30 maatregelen. Voordat we met al deze maatregelen kunnen starten, moet het verkeersbeeld in kaart worden gebracht via een nulmeting. Hiermee is de start van de werkzaamheden vertraagd.

Beschikkingen                            € 0,5 mln.
Den Haag heeft verschillende subsidiebijdragen ontvangen en ingezet voor fiets- en verkeersveiligheidsprojecten.

Parkeren

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2021

20.880

1.032

19.848

N

Begroting 2021

22.418

1.110

21.308

N

Resultaat

1.538

V

78

N

1.460

V

Toelichting lasten en baten
Aan de activiteit Parkeren is in 2021 € 20,9 mln. besteed: € 6,5 mln. heeft betrekking op het beheer en onderhoud van automaten op straat, € 5,4 mln. betreft apparaatslasten, € 2,0 mln. betreft de dagelijkse beheerskosten van de gemeentelijke parkeergarages en € 4,0 mln. is de bijdrage aan het dagelijks beheer en exploitatie van de bewaakte Biesieklette fietsenstallingen en overige fietsenstallingen. De kapitaalslasten bedragen € 3,1 mln.

De baten zijn € 1 mln.: het gaat om huuropbrengsten (zoals verhuur busremise, telexstraat), factureren onroerendezaakbelasting-aanslag aan derden en exploitatieopbrengsten van de fietsenstalling KJ-plein.

Toelichting op financieel resultaat                                                                                    € 1,4 mln. V

Lasten                                                                                                                                               € 1,5 mln.  V/I

Parkeren op straat                        € 2,0 mln. V/I
Er zijn lagere onderhoudskosten van de parkeerautomaten € 0,6 mln. door minder apparaten op straat en minder aanpassingen in software, minder uitbreidingen en aanpassing van gebieden € 0,4 mln., lagere kosten Scheveningen € 0,2 mln. en lagere kosten Interactive Voice Recognition € 0,1 mln. Daarnaast is er minder inzet op de projecten rechtmatigheid en informatiegestuurd werken: € 0,3 mln. Die worden in 2022 verder opgepakt. De gemeente draagt een bepaald percentage af aan providers op basis van de parkeeropbrengsten die via de app binnenkomen. Door de lagere parkeeropbrengsten vallen de provisie kosten van € 0,2 mln. lager uit.
Tenslotte zijn de kosten van het klantcontactcentrum € 0,2 mln. lager.

Parkeergarages                           € 0,3 mln. N/I
Voor het herstel van het dak van de stallingsgarage Culturalis is een bedrag van € 0,3 mln. uitgegeven.

Exploitatiekosten KJ-stalling CS                     € 0,7 mln. N/S
De jaarlijkse huurkosten en reserveringen voor onderhoud van  voor de KJ-stalling-CS  bedragen 0,7 mln..  

Minder uitgaven aan verschillende fietsparkeerprojecten             € 0,6 mln. V/I
Diverse projecten zijn nog niet uitgevoerd of nog niet afgerond.

Fietsparkeren voor betere duurzame mobiliteit                € 0,1 mln. N/I
De projecten dubbelruimtegebruik en uitbreiding capaciteit fietsenstalling NOI zijn niet doorgegaan. Het project Idee fietsparkeren Scheveningen is duurder uitgevallen. Een bedrag van € 0,1 mln. is meer uitgegeven. Deze 3 projecten worden gefinancierd uit de gemeentebrede reserve Verbetering duurzame mobiliteit. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de gemeentebrede reserve Duurzame mobiliteit op programma 15 Financiën.

Overig                              € 0,2 mln. V/I

Baten                              € 0,1 mln. N/I

Overig                               € 0,3 mln. N/I

Neutrale ontwikkelingen
Bij de toelichtingen is een klein deel niet toegelicht. Het gaat om neutrale ontwikkelingen die niet tot een resultaat leiden omdat tegenover de hogere/lagere lasten ook hogere/lagere baten staan.

Onroerendzaakbelasting parkeergarages                  € 0,2 mln.
De aanslag voor de onroerendzaakbelasting voor enkele parkeergarages is ontvangen en daarna doorberekend aan derden. Zowel in de lasten (aanslag) als in de baten (doorbelasting) is een bedrag van € 0,2 mln. opgenomen. 

Parkeerbelasting

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2021

8.073

68.546

60.473

V

Begroting 2021

8.789

77.621

68.832

V

Resultaat

716

V

9.075

N

8.359

N

Vennootschapsbelasting

Bedragen x €1.000

Lasten

Baten

Saldo

Rekening 2021

-50

0

50

V

Begroting 2021

100

0

100

N

Resultaat

150

V

0

150

V

Toelichting lasten en baten
De lasten voor parkeerbelasting zijn € 8,1 mln. Hiervan heeft € 5,6 mln. betrekking op de lasten van de parkeercontroleurs en € 2,5 mln. op de inning van de parkeerbelastingen.

De totale baten voor parkeren zijn € 68,5 mln. De parkeeropbrengsten bedragen € 65,8 mln. Dit bestaat uit € 34,5 mln. voor parkeren op straat, € 14,5 mln. betreft naheffingen en het wegslepen van auto’s en € 16,8 mln. zijn de opbrengsten uit parkeervergunningen. Verder bestaan de baten voor € 2,7 mln. uit opbrengsten perceptielasten.  

Toelichting op financieel resultaat                                                                                    € 0,2 mln. V

Lasten                                                                                                                                                € 0,9 mln.  V/I

Handhavingskosten parkeren                     € 0,7 mln. V/I
De handhavingskosten parkeren zijn € 0,5 mln. voordeliger, mede door lagere kosten bedrijfsvoering, zoals bedrijfskleding en bijeenkomsten. Daarnaast is er een voordeel van op de vennootschapsbelasting Zwarte Pad. De afrekening over 2016-2019 is € 0,2 mln. lager dan de reservering in voorgaande jaren (2019/2020).

Overig                               € 0,2 mln. V/I

Baten € 9,1 mln. N/I

Parkeerbaten                            € 9,7 mln. N/I
In de begroting 2021 waren parkeeropbrengsten geraamd ter hoogte van € 75,2 mln. De verwachte inkomstenderving als gevolg van corona was eerder geschat op € 11,4 mln. en is uitgekomen op € 9,7 mln.
Met name de impact van de maatregelen in het vierde kwartaal hebben een minder ingrijpend effect gehad op de parkeerbaten. Daarbij zijn de baten van de vergunningen aanzienlijk gestegen door hogere uitgifte.
Eventuele compensatie van het Rijk voor de lagere parkeerbaten worden opgenomen in programma 15 Financiën.

Perceptielasten                           € 0,6 mln. V/I
De perceptielasten hebben betrekking op het innen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Er is sprake van een voordelig resultaat op dit programmaonderdeel van € 0,6 mln. door hogere (invorderings)baten in verband met opgelegde naheffingsaanslagen voor parkeerbelasting die betrekking hebben op het voorgaande jaar.

Reserves, voorzieningen en investeringen

bedragen x € 1.000

Reserves (begroting vs. realisatie)

Begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

afwijking

Centrum Noord

1.400

1.400

0

1.400

649

0

751

Totaal

1.400

1.400

0

1.400

649

0

751

 
Reserve Centrum Noord                                                                                                                
Conform het advies van de belangenorganisaties (zie RIS307564) is een implementatieplan opgesteld, bestaande uit een 30-tal maatregelen. Alvorens met al deze maatregelen te kunnen starten moet het verkeersbeeld in kaart worden gebracht door middel van een nulmeting. Hiermee is de start van de werkzaamheden vertraagd.

bedragen x € 1.000

Voorzieningen (begroting vs. realisatie)

Begroting 2021

Rekening 2021

Saldo

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

afwijking

Voorziening Wachtgeld 

0

0

55

0

0

55

0

Voorziening Overige bedrijfsrisico's

0

9

0

0

0

0

9

Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise

257

650

0

257

150

0

500

Totaal

257

659

55

257

150

55

509

bedragen x € 1.000

Investeringen MIP

Begroting 2021

Rekening 2021

Afwijking

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Derden/
Voorz.

Gem.
aandeel

Totaal

Economisch nut:

Aankoop parkeergarage De Zeeheld

151

151

38

38

-113

DHNC Fietsenkelder 

3.752

3.752

0

575

-172

747

-3.177

Parkeergarages

464

464

586

586

122

Maatschappelijk nut:

Busplatform Den Haag Centraal

250

250

54

54

-196

Herinrichting Gedempte gracht

500

500

544

544

44

Inrichting verkeer

1.680

11.020

-9.340

6.304

4.587

1.717

4.624

Meerjarenplan Fiets

6.808

2.329

4.479

4.335

1.242

3.093

-2.473

Morgenstond Midden

190

190

22

22

-168

Netwerk Randstadrail

1.557

1.657

-100

5.689

689

5.000

4.132

Noordwestelijke Hoofdroute

800

800

496

8

488

-304

Onderdoorgang Hildebrandplein

400

400

259

259

-141

Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg

1.000

1.000

253

253

-747

Parkeren openbare ruimte

1.195

1.195

766

766

-429

Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)

69.484

36.984

32.500

21.019

21.019

0

-48.465

Bedieningscentrale Scheveningen

0

5.290

2.790

2.500

5.290

Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong

100

100

80

80

-20

Verkeersplan

4.242

4.242

4.684

4.684

442

Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022

8.000

8.000

1.040

1.040

-6.960

Totaal

100.573

55.742

44.831

52.034

30.163

21.871

-48.539

DHNC Fietsenkelder
Het voornemen was om de Fietsenkelder in 2021 financieel af te ronden en over te dragen aan de beheerorganisatie binnen de gemeente. Echter, de realisatie van de bovenbouw is nog niet afgerond waardoor de afwikkeling van nazorg en afhandeling restpunten van de Fietsenkelder nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Dit heeft geleid tot een onderbesteding over 2021. De middelen zijn wel nodig in de komende jaren ter uitvoering van deze activiteiten.

Inrichting Verkeer

In de gemeentelijke bijdrage bij deze investering is een onjuist bedrag opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Het gepresenteerde gemeentelijk aandeel van -/- € 9,4 mln. moest € 1,7 mln. bedragen. Na correctie leidt dit tot een lagere afwijking ten opzichte van de begroting van circa € 6,4 mln.: In de begroting 2021 is voor het project Lijn 1 is abusievelijk rekening gehouden met een subsidie van circa € 6 mln. die in 2020 al tot de bruto-investering is verantwoord. Dit leidt tot een te hoge begroting 2021. Het project is afgerond binnen de daarvoor beschikbare middelen.

Meerjarenplan Fiets

De gemeentelijke bijdrage is bij deze investering onjuist opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Het gepresenteerde gemeentelijk aandeel van € 4,5 mln. moest € 6,8 mln. bedragen. Na correctie leidt dit tot een lagere afwijking ten opzichte van de begroting van circa € 4,8 mln.: De uitvoering van het deelproject Sterfietsroute 6 Wateringseveld Schalkenburgerstraat is vanwege de relatie met Warmetelinq uitgesteld tot april 2022. De fietsbrug over de A4 is medio 2021 dit jaar geopend. Het project is ruim binnen het budget uitgevoerd, waardoor zowel de gemeentelijke bijdrage als de te ontvangen subsidie lager uitvallen. Tot slot zijn er minder projecten voorbereid door capaciteitstekort bij de voorbereidende afdelingen minder projecten voorbereid.

Netwerk Randstadrail

De gemeentelijke bijdrage bij deze is investering onjuist opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Het gepresenteerde gemeentelijk aandeel van -/- € 0,1 mln. moest € 1,6 mln. bedragen. Na correctie leidt dit tot een lagere afwijking ten opzichte van de begroting van circa € 2,5 mln.:  Voor de aanpassingen voor lijn 16 (M/S/Z) is vroegtijdig gestart met het definitief ontwerp en de bestekfase. Dit heeft geleid dat direct na de besluitvorming in de zomer van 2021 gestart is met de uitvoering van het project. In 2021 is hierdoor meer gedaan dan begrootbij de begroting rekening mee is gehouden. De hogere investering past binnen het totale krediet en leidt niet tot een nadeel.

Rotterdamsebaan
Door een presentatie fout is de gemeentelijke bijdrage bij deze investering door een tikfout onjuist opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Het gepresenteerde gemeentelijk aandeel van € 32,5 mln. is onjuist, dit moest € 2,5 mln. bedragen. En bij nader inzien had deze € 2,5 mln. betrekking op de Bedieningscentrale Scheveningen, in plaats van op de Rotterdamsebaan. Dit verklaart de afwijking op het gemeentelijk aandeel. De tunnel is in februari 2021 opengegaan voor het autoverkeer. Het project is ruim binnen het budget uitgevoerd. Dit zorgt voor een lager realisatie dan begroot.

Voorbereidingskrediet Mobiliteit
In de begroting was uitgegaan een bedrag van € 8 mln. voor het doen van voorbereidingen aan diverse projecten zoals openbaar vervoer en fietsprojecten. De voorbereiding van deze projecten zijn vertraagd en worden de komende jaren ter hand genomen. Het gaat onder andere om projecten betreffende de lijnen 6 en 12, Trekfietstracé en HOV (ombouw viaducten en opwaarderen OV haltes CID-Binckhorst).

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2024 10:50:35 met de export van 01/18/2024 10:42:27